Home
 Aktuelles
 Stammbaum
 Namen
 Gebiete
 Literatur
 Kommentare
 Diverses
Deflag0
English
 Urbare 18. Jhd.
 Urbare 18. Jhd.

Namensindex (Nummer verweist auf das entsprechende Kapitel (siehe Übersicht)). Ausführliche Informationen sind in einer PDF-Datei enthalten, die herunterladen werden kann.  Download PDF-Datei urbar18.pdf .

Names Index (The numbers refer to the chapters (see overview). Detailed information are given in a PDF file.  Downlad PDF file urbar18.pdf .

Achtnichts [15]; Adam [17]; Adler [13]; Apelt [8]; Arteld, Artelt [7d]; Barnizke [17]; Barreyn [17]; Bartsch [14]; Bauch [7d]; Baumgart(h) [5, 7b]; Bayer [9]; Becker(in) [17]; Beer [7a, 7b, 7c]; Berger [7d]; Bergmann [7b]; Bialas [10]; Bienieck [6]; Biller [7a, 7b]; Bischoff [11]; Biskup [6]; Blachnick [6]; Blümel(n) [7a, 7d, 7e, 11]; Bocioneck [6]; Boczaneck [6]; Boehm [7b]; Boehmer [1]; Bogisch [8]; Bohr [17]; Bonczek [16]; Bormann [14]; Brachmann [11]; Brandysz [4]; Brauer [14]; Bruckner [7a]; Buchs [12]; Buhr [2b]; Bun(t)zel [7a, 7b, 7e]; Bürgeln [11]; Buscin [14]; Butter [2a]; Chwostek [16]; Conrad [7b]; Czwolek [4]; Dalibor [14]; Deutsch [2a]; Dietrich, Dittrich [12, 13]; Dobers [14]; Duda [10]; Dworatz [6]; Dworok [6]; Dzieniek [4]; Dzierzon [6]; Eckert [7b, 11]; Elter [7a, 7b, 7e]; Enckelmann [7d]; Engler [7b]; Esner [7b]; Fachmann [17]; Faul [14]; Feind [17]; Feist [17]; Fels [15]; Fiebig(in) [7a, 7c, 12]; Fiol [10]; Firock [10]; Fischer [7a, 7b, 7e, 17]; Flegel [7b]; Foerster [7b]; Fran(c)ke, Franckin [2a, 7a, 7b, 7c, 8, 12]; Frantz [11]; Frantzheld [12]; Franz(e) [7a, 7d, 14]; Franzke [7a]; Freudenberg [7d]; Freyer [2a]; Friebe [7a]; Friese [7b, 7c]; Fritze [9]; Fuhrmann [9]; Gaertner [1]; Gäntzel [14]; Gawli(c)k [4, 10, 16]; Gawoll [10]; Gebauer [7d]; Gens [4]; Gesucke [2b]; Giersch [7a, 7b, 7c, 7e]; Gnaczig [6]; Goelich [14]; Goerlitz [14]; Goldmann [15]; Goldonek [4]; Gottschalck [2a]; Gottschlich [13]; Gottwald [13]; Graeser [14]; Grae(t)z [14]; Grallert [7b]; Graser [11]; Grättner [12]; Griesch [2a, 2c]; Grosser [7b, 7c, 7d]; Grossman [1]; Grubeck [10]; Grudczick [10]; Gründel(in) [17]; Gumnor [6]; Günther [2b]; Günzel [14]; Gurek [9]; Gürnt [1]; Gürtler [13]; Gutsche [1]; Gutschin [1]; Gutschke [8]; Gwosdek [16]; Haase [15]; Haehnel(n) [7a]; Haehnlein [7b]; Haertel [7e]; Hanisch [12]; Hanniech [11]; Hannig [7a, 7b, 7c]; Hansch [5]; Hansel [2b]; Hauschild [15]; Hausdorff [7c]; Haussig [11]; Hayn [11]; Heider [17]; Heilmann [7a]; Heinrich [12]; Helbig [17]; Hell [7a]; Hellwich, Hellwig [7a, 7b]; Hencke [7a, 7e]; Hennig [11]; Herbig [17]; Herrmann [11, 14]; Hertel [9]; Hertzog [17]; Hillmann [2b]; Hoczek [4]; Hoeffig [11]; Hoffmann(in) [1, 2a, 5, 7b, 7c, 7e, 14, 15, 17]; Hoppe [7d]; Hornig [7c]; Hornschuh [17]; Hoyer [7a]; Hruscz [4]; Hubrig [2a]; Huhn [7b, 7d]; Huhndorf(f)(in) [7b, 7c]; Ilgner [7b]; Irrgang [8]; Jaeschke [1]; Janisch [14]; Jantosch [6]; Jaron [6]; Jentsch [14]; Jentschke [13]; Joppich [14]; Jung(in) [7b, 7e]; Jurasseck [6]; Jurczekin [6]; Juske [12]; Kaemler [7b]; Kahl [7b]; Kalincke [2b]; Kalusa [6]; Kamler [7b, 7e]; Kammel [7b, 7e]; Kammler [7d]; Kamusella [10]; Kanter [2b]; Karge [11]; Kaschner [2b]; Katner [17]; Kegel [2a]; Keller [7b]; Kern [14]; Kielmann [14]; Kionczek [16]; Klapper [13]; Klar [13]; Klein [5]; Kliche [17]; Klimek [4]; Klimmer [2a]; Kloss [1]; Klube [2a, 2b]; Kluge [7d]; Knie [15]; Knoblich [7c]; Knopek [4]; Knorr [7a, 7e]; Koehler [7a, 7b]; Kollodziej [10]; König [2a]; Koppe [7b, 7d]; Korbysz [4]; Korfanti [10]; Korsick [2a]; Koschiene [2b]; Koschminder [17]; Kosion [11]; Kotula [10]; Koza [16]; Kraczey [6]; Kra(h)mer [7a, 7b, 7c, 7e]; Kraniseck [10]; Krause [7b, 7c, 7e]; Krauss [7b]; Krayin [7b]; Krayn [7a]; Krebs [7b]; Kretschmer [12]; Kroll [10]; Krotrzay [6]; Krug [8]; Krusche [7e]; Ksienzig [16]; Ksionczik [16]; Kubaczek [4]; Kubis [6]; Kucharzawsky [6]; Kudla [16]; Kühn [17]; Kuhnert [7a]; Kuhnt [7b]; Kunicke [14]; Kuntze [7b]; Küntzel [7b]; Kunze [7a, 7b]; Kuppiets [11]; Kurosky [6]; Ku(t)sche [8, 12]; Kusnick [16]; Küsseln [11]; Kuszka [4]; Kuznik [16]; Labriga [10]; Laitnant [16]; Lange [1, 17]; Langer [7b, 7d, 7e]; Langin [17]; Langner [15]; Langos [6]; Lareck [6]; Laupitz [7d]; Lehmann [8, 17]; Leichtmann [7a]; Lengsfeldt [13]; Liebich [7d]; Lientenant [16]; Lincke [17]; Lips [7b]; Litsche [14]; Lukaschek [16]; Machetzki [16]; Magnus [17]; Mandel [13]; Mann [13]; Mantel [7b]; Marsch [7b]; Maruska [6]; Matoga [10]; Matschke [5]; Mausel [12]; Mayern [7d]; Maywald [14]; Mehwaldin [11]; Mentzel [2b, 11]; Menzel [1]; Meyer [7d]; Michalik [6]; Mickos [6]; Mikos(ch) [6]; Mittmann [7d, 7e]; Moessel [14]; Müller [7b, 12, 14, 17]; Münster [14]; Münt [2c]; Musiol [4]; Naske [12]; Neugebauer [12, 15]; Neumann [5, 11]; Niejodeck [10]; Niepel [11]; Nier [5]; Niewidock [10]; Nikisch [7b]; Niksch [9]; Nisselin [11]; Nitschin [13]; Nitschke [9, 13]; Noether [7a]; Nosek [16]; Obyrtol [4]; Oeffler [11]; Ogón [16]; Oltzovin [6]; Ondrak [16]; Opitz [7b]; Opperskalski [16]; Otto [11, 14]; Owczaczik [4]; Palla [4]; Partecke [15]; Pattermann [12]; Patzkin [7b]; Paul [7c]; Pause [7c]; Pawlica [16]; Pfeiffer [2a]; Pfützner [11]; Piekarczyk [4]; Piekarsz, Piekorz [4]; Piela [16]; Pielo(c)k [6]; Pieloth [6]; Plewna [6]; Plewnia [6]; Plusczick [10]; Pohl(in) [1, 9, 14, 17]; Pohsner [7a]; Polock [10]; Postler [7a, 7b, 7c]; Pratsch [8]; Pritzin [17]; Psotta [16]; Pusch [7b]; Püschel [7c, 7d]; Pypetz [16]; Quicker [7b]; Raabe [12]; Radeck [11]; Radosik [10]; Raebiger [1]; Rauer [7b, 7c, 13]; Rauhut [14]; Reichel [13]; Reichin [1]; Reimann [7a]; Richsteig [1]; Riediger [8]; Rieger [1]; Ritter [9]; Rockitte [2a]; Roesner [7a, 7d]; Roethig [1]; Rosemann [7a, 7b, 7c]; Rosenberger [13]; Rößler [11]; Rothe [1, 8]; Rother [14]; Rückner [7e]; Rüdiger [14]; Rudolph [7b]; Rüffer [5, 7b]; Rungens [11]; Rzepka [6]; Sagner [7a, 7c]; Sander [1]; Sapek [4]; Sawionka [16]; Schade [17]; Schael [7d]; Scharf(f) [1, 7d]; Schewiola [10]; Schiefer [7b]; Schimitzrk [16]; Schmid(t)(in) [7a, 7e, 8, 9, 13]; Schmolcke [10]; Schnee [17]; Schneider [8, 13, 14]; Schoebel [7b]; Schoenknecht [1]; Schol(t)z(in) [1 ,7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 11,17]; Schönknecht [17]; Schöps [12]; Schraner [9]; Schreck [17]; Schreiber [1, 7c, 7d]; Schroeter [7b, 9]; Schuhartin [17]; Schultz [8]; Schulze [1]; Schulzin [8]; Schütze [2a]; Schwalm [17]; Schwartz [2a]; Seidel [7b, 12]; Seiffert [7b]; Seyffert [2a]; Sgunina [6]; Sieviora [16]; Simon [11]; Slabion [4]; Sommer [1, 11]; Spathe [2a]; Speer [14]; Spiller [7d, 7e]; Sp(r)inger [7a, 7e]; Spusob [16]; Stellmach [10]; Stenchlak [4]; Stentke [17]; Stenzel [7a, 7c]; Stiller [13]; Stoeckeln [7a]; Stolpe [17]; Straeche [15]; Strempel [8]; Supke [17]; Szkorzetrz [6]; Talibor [14]; Tauchert [8]; Tausner [11]; Teichmann [7b]; Thabor [4]; Thamm [13]; Thanhaeuser [7d]; Thiele [12]; Thielscher [12]; Thiemann [7d]; Thiemt [7a]; Thomas [1, 14]; Tilchin [7a]; Tinz [14]; Tomala [4]; Trania [16]; Trzoska [16]; Tschirne [2a]; Tschörner [14]; Uebergang [11]; Uehmich [7b, 7c, 7e]; Urban [2a, 2c, 7a]; Urbanczek [4]; Urbanek [4]; Vogel [17]; Vogt [2a, 2b, 7a, 7c, 8]; Wabnitz [2a]; Waehner [7b]; Wagner [2b, 7b, 7c]; Walper [7b, 7c, 7d]; Walt(h)er [1, 7b]; Wangorz [16]; Wannoth [10]; Wardenga [16]; Weber [11]; Weich [7b]; Weigel [1]; Weigelt [7a]; Weinert [17]; Weiss [7b]; Wende [15]; Wendrich [14]; Werner [1, 7a, 7b, 7c, 7d, 16]; Weyrauch [2a, 5]; Wiczislick [10]; Wieczoreck [6]; Wiedera [6]; Wiedmer [7e]; Wieland [7a, 7b, 7e]; Wielsch [9]; Wienczirs [6]; Wiesnern [2a]; Wiglinda [10]; Wilczek [16]; Winckler [8]; Winter [14]; Witke [2a, 2b]; Wittwer [1, 7b, 7c]; Wolf [17]; Wol(l)nik [16]; Wolny [6]; Würffel [7a, 7b, 7c, 7d]; Wuttge [15]; Wuttig [14]; Wuttke [14]; Zapponik [16]; Zemla [4]; Zemlak [4]; Zeunert [7b]; Zimmermann [12]; Zobel [14]; Zoth [6]; Zuponik [16]; Zydziok [4];

[Home] [Genealogie] [Diverses] [Genealogy]

© 1999, 2000, 2001 B. Josko